Impressum

Correspondentieadres:                      Smedestraat 16
8081EH Elburg
Telefoon:                                                06-19679122
E-mail                                                       info@veiligheidspunt.nl
Kamer van Koophandelnr:                70641498
Bankrelatie: KNAB:                            NL33 KNAB 0511 8567 68

BTW nummer: NL001521618B68


 

Disclaimer voor www.veiligheidspunt.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.veiligheidspunt.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Veiligheidspunt, In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom:
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Veiligheidspunt is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Veiligheidspunt.
Geen garantie op juistheid.
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Veiligheidspunt te mogen claimen dan wel te veronderstellen.
Veiligheidspunt streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht desondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Veiligheidspunt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen:
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.veiligheidspunt.nl op deze pagina.